Brak pracy a wina w rozpadzie małżeństwa

Brak pracy a wina w rozpadzie małżeństwa

Obowiązkiem małżonków jest wypełnianie obowiązków określonych w art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przepis ten stanowi, że małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie rozwodowej? Skontaktuj się z nami!

telefonicznie: +48 607 033 315

lub e-mailem: marcin.baginski@radcabaginski.pl

 

Wina jednego z małżonków może zaś polegać na tym, że nie podejmuje stałej pracy, uporczywie nie zarabia, nie przykłada się do utrzymania gospodarstwa domowego. Nie wystarczą dla jego obrony prace dorywcze, prace opłacane niezgodnie z kwalifikacjami. Obowiązkiem małżonków jest wspólne staranie o materialne zaspokojenie rodziny.

 

Wskazać w tym miejscu należy na treść wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 1956 r. w sprawie o sygnaturze IV CR 36/55. Sad Najwyższy sygnalizuje, iż „Takie zachowanie się małżonka, który będąc zdolny do pracy, bez dostatecznego usprawiedliwienia nie pracuje wcale lub pracuje w stopniu wysoce niedostatecznym, może być uznane za ważny powód rozkładu pożycia małżeńskiego […]. Takie zachowanie się małżonka będzie z reguły ważnym powodem rozkładu pożycia, o ile drugi małżonek na niewłaściwość tego zachowania zwrócił uwagę i domagał się jego zmiany.”  W uzasadnieniu przedmiotowego orzeczenia podkreśla się, iż okoliczność ta może być uznana za ważny powód rozpadu życia małżeńskiego nawet w przypadku, gdy małżonek swą nieregularną, dorywczą pracą dostarcza środków na utrzymanie rodziny. 

 

Podsumowując wskazuję, że na postawione w niniejszej publikacji pytanie prawne należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Brak zarobkowania jest bardzo poważnym zarzutem i może stać się podstawą orzeczenia winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego.


radca prawny Marcin Bagiński

 

Marcin Bagiński

07.05.2019

rozwód, rozpad pożycia, małżeństwo, praca

Prawo rodzinne