Stan epidemii - obowiązki pracodawców [aktualizacja 31.03.2020]

Stan epidemii - obowiązki pracodawców [aktualizacja 31.03.2020]

W dniu 31 marca 2020 Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Stanowi ono wprowadzenie dalej idących, w stosunku do uprzednich rozporządzeń, ograniczeń. 

 

Wśród szeregu nakazów i ograniczeń rozporządzenie określa dodatkowe obowiązku dotyczące wszystkich pracodawców.

 

Od dnia 02 kwietnia 2020 roku do dnia 11 kwietnia 2020 roku każdy podmiot zatrudniający pracowników na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek zapewnić:

 

rękawiczki jednorazowe LUB środki do dezynfekcji rąk – wszystkim zatrudnionym wykonującym pracę,

odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 metra.

 

Każdy pracodawca może według własnej woli wybrać czy zapewnić pracownikom dostęp do płynu dezynfekującego, czy też wyposażyć ich w rękawiczki jednorazowe.

 

Powyższe dotyczy wszystkich podmiotów zatrudniających pracowników niezależnie od formy prawnej, w której działają i branży.

 

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, niezastosowanie się do powyższych nakazów przez pracodawcę podlega sankcji - karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł.

 

Karę pieniężną wymierza w drodze decyzji administracyjnej, państwowy powiatowy inspektor sanitarny. Decyzja w sprawie kary pieniężnej podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej doręczenia. Decyzję tę doręcza się niezwłocznie.

 

W przypadku ponownego naruszenia ciążących na pracodawcy obowiązków opisanych powyżej, wymierzana będzie dalsza kara w wysokości nie mniejszej niż uprzednia powiększona o 25%.

 

Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji na rachunek bankowy właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

 

radca prawny Marcin Bagiński

 

 

 

 

 

 

 

Szukasz pomocy w sprawie o podział majątku we Wrocławiu? Skontaktuj się z naszą kancelarią.

radca prawny Wrocław

Marcin Bagiński

31.03.2020

pracodawcy, koronawirus, stan epidemii, kodeks pracy

Uncategorised