Podział majątku a kredyt hipoteczny

Podział majątku a kredyt hipoteczny

Uprawomocnienie wyroku rozwodowego niesie za sobą ustanie łączącej byłych małżonków wspólności majątkowej. Każda ze stron posiada prawo do żądania zniesienia współwłasności. Niejako kolejnym etapem rozwiązania łączących strony kwestii i sporów jest postępowanie o podział majątku wspólnego. Co jednak, gdy obok składników majątkowych istnieją kredyty i zobowiązania? Coraz częściej w codziennej pracy przedstawiane jest prawnikom zagadnienie: podział majątku a kredyt, podział majątku a zobowiązania. Doświadczenie wskazuje, że dla większości przypadków największego rozmiaru obciążeniem jest kredyt hipoteczny. Przyczynia się do tego dostępność i popularność kredytu hipotecznego jako środka finansowania nabycia nieruchomości.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o podział majątku? Skontaktuj się z nami!

telefonicznie: +48 607 033 315

lub e-mailem: marcin.baginski@radcabaginski.pl

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że w sprawie o podział majątku Sąd nie dokonuje podziału kredytów i innych zobowiązań (dzielimy aktywa, nie pasywa). W sytuacji jednak, gdy prawo własności domu lub lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką podlegać musi podziałowi pewnych trudności może przysporzyć ustalenie wartości tego składnika majątkowego. Pierwszeństwo w dokonaniu ustalenia wartości mają uczestnicy. Jeżeli zgodnie wskażą oni oczekiwaną wartość, a wartość ta w sposób rażący nie odbiega od warunków rynkowych, Sąd uzna tą wartość jako wiążącą na potrzeby postępowania. Jeżeli zaś strony są w sporze co do wartości - Sąd ustali ją na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez biegłego sądowego, legitymującego się znajomością rynku.

 

Przy ustalaniu wartości nieruchomości trzeba uwzględniać ewentualne obciążenia pomniejszające ich wartość rzeczywistą, przede wszystkim zaś ograniczone prawa rzeczowe. Jak wskazuje Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 05-10-2000 r., II CKN 611/99, w sprawie o podział majątku wspólnego - przydzielając jednemu z uczestników nieruchomość obciążoną hipoteką - sąd ustala wartość tego składnika majątkowego przy uwzględnieniu obciążenia hipotecznego

 

Dalszych komplikacji przysparza fakt, iż obciążenie hipoteczne w największej ilości przypadków nie uwzględnia stanu spłaty kredytu na dzień orzeczenia o podziale majątku. Zatem dla prawidłowego ustalenia wartości obciążenia należy zestawić je z aktualnym stanem spłaty kredytu oraz dokonanych na rzecz spłaty nakładów z majątków osobistych.

 

Warto wspomnieć w tym miejscu, że możliwe jest przeniesienie pozostałego do spłaty zobowiązania na jednego z małżonków. Warunkiem jest porozumienie byłych małżonków się w tym zakresie oraz zgoda banku. Wpływ na zgodę banku ma przede wszystkim zdolność kredytowa osoby, która ma przejąć w całości zobowiązanie. Możliwe jest również żądanie dodatkowego zabezpieczenia bądź ubezpieczenia kredytu.

 

W modelowym stanie faktycznym osoba przejmująca nieruchomość dokonuje spłaty tytułem wyrównania udziałów oraz przejmuje pozostałe do spłaty zobowiązanie kredytowe dotyczące nieruchomości. Każdy z przypadków należy poddać jednak indywidualnej analizie. Sprawnie prowadzone negocjacje,poprzedzone właściwym omówieniem stanu faktycznego i prawnego, pozwalają często na oszczędność czasu i pieniędzy. 

 

radca prawny Marcin Bagiński

 

 

 

 

 

Szukasz pomocy w sprawie o podział majątku? Mogą Cię zainteresować również poniższe artykuły:

Umowny podział majątku wspólnego

Mieszkanie komunalne a podział majątku wspólnego małżonków

Brak pracy a wina w rozpadzie małżeństwa

 

Marcin Bagiński

13.05.2019

podział majatku, współwłasność, wspólność małżeńska, kredyt hipoteczny, kredyt, dom, mieszkanie, hipoteka, bank

Podział majątku