Doręczenie zastępcze w postępowaniu nieprocesowym - część II

Doręczenie zastępcze w postępowaniu nieprocesowym - część II

 

Przed kilkoma miesiącami u drzwi kancelarii stanął klient niosący zlecenie reprezentacji w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Już przy pierwszej wykonanej przez kancelarię czynności ujawnił się, ku zdziwieniu klienta, aktualny stan postępowania - prawomocnie zakończone. Na kanwie stanu faktycznego sprawy opublikowany został artykuł na stronie internetowej kancelarii:

 

LINK DO ARTYKUŁU ---->>> KLIK

 

Uczestnik wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie, jednak Sąd Rejonowy oddalił wniosek, co zaskarżone zostało do wyższej instancji. Zagadnienie zostało rozstrzygnięte przez Sąd Okręgowy z pełną aprobatą dla tez skarżącego. 

 

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie spadkowej? Skontaktuj się z nami!

telefonicznie: +48 607 033 315

lub e-mailem: marcin.baginski@radcabaginski.pl

 

Jak wskazuje Sąd Okręgowy we Wrocławiu:

"Stanowisko Sądu pierwszej instancji wyrażone w treści uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia opiera się na założeniu, że kierowana do skarżącego korespondencja sądowa zawierająca zawiadomienie o terminie rozprawy, po której zamknięciu (bezpośrednio) ogłoszono postanowienie [...], została uczestnikowi [...] prawidłowo doręczona [...] w trybie art. 138 § 1 k.p.c. 

[...]

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skierowane do uczestnika [...] zawiadomienie o terminie rozprawy wyznaczonej na dzień [...], bezpośrednio poprzedzającej wydanie postanowienia [...] zostało odebrane przez brata żalącego (dorosłego domownika), będącego jednocześnie uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu notarialnego. Wedle twierdzeń wniosku i zażalenia, korespondencja ta nie została skarżącemu przekazana. Nadto jak wynika z protokołu rozprawy z dnia [...] r., stanowiska obu uczestników nie były tożsame. [...] nie zgłaszał bowiem zastrzeżeń do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu, tymczasem uczestnik [...] wnosił o unieważnienie testamentu."

sygn. akt:  SO Wrocław II Cz 755/19

 

W skutek opisanego postanowienia uczestnikowi przywrócono termin do złożenia wniosku o uzasadnienie, a co jest tego konsekwencją - do podjęcia merytorycznej obrony w postępowaniu. Jednocześnie niekorzystne dla klienta postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku utraciło atrybut prawomocności. Stanowisko Sądu Okręgowego nakazuje również poddać pod rozwagę podniesienie w apelacji zarzutu nieważności postępowania.

 

radca prawny Marcin Bagiński

 

 

 

 

 

 

Mogą Cię zainteresować również poniższe artykuły:

Podział majątku a kredyt hipoteczny

Umowny podział majątku wspólnego

Mieszkanie komunalne a podział majątku wspólnego małżonków

Brak pracy a wina w rozpadzie małżeństwa

 

Marcin Bagiński

15.05.2019

wrocław, prawo cywilne, spadek, stwierdzenie nabycia spadku, testament, doręczenie, zażalenie

Postępowanie cywilne