Problemy mediacji w sporach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem

Problemy mediacji w sporach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem

 

Komentarz w sprawie problemów mediacji w sporach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem na łamach Tygodnika Gazety Prawnej:

 

MEDIACJA NIE MOŻE SIĘ PRZEBIĆ. TRACĄ NA TYM OBIE STRONY STOSUNKU PRACY -  TYGODNIK GAZETA PRAWNA 02 SIERPNIA 2019 <<--LINK

 

Ilość spraw załatwianych w drodze ugody po przeprowadzeniu mediacji sukcesywnie i systematycznie rośnie. Dla właściwego zobrazowania procesu wskażę, że zgodnie z danymi statystycznymi udostępnionymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości liczba ugód zawartych przed mediatorem, zatwierdzonych przez sądy rejonowe w sprawach z zakresu prawa pracy wzrosła w perspektywie lat 2006-2018 ponad 87-krotnie.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie z zakresu prawa pracy? Skontaktuj się z nami!

telefonicznie: +48 607 033 315

lub e-mailem: marcin.baginski@radcabaginski.pl

 

Niemniej mediacja na linii pracownik – pracodawca jest wciąż mało popularna. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy odnajduję przede wszystkim fakt, iż przeświadczenie stron stosunku pracy o konieczności realizacji wzajemnych obowiązków jest tak silne, że nie są one skłonne do ustępstw. Zazwyczaj brak jest pola do negocjacji. Ustępstwa zaś są fundamentem porozumienia i bez nich trudno jest przekonać strony do celowości zawarcia ugody.

Ponadto, szczególnie w przypadku sektora małych i średnich przedsiębiorstw, poza aspektem profesjonalnym tło sporu stanowią nagminnie animozje personalne, które dodatkowo zniechęcają strony do podejmowania prób pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

Wpływ na opisywane śladowe zainteresowanie mediacją ma również fakt, iż pracownik na etapie inicjowania postępowania przeciwko pracodawcy (dla spraw o wartości przedmiotu sporu poniżej 50 000 zł) nie ponosi opłat sądowych. W innych kategoriach spraw opłata sądowa obciążająca wstępnie stronę może stać się dodatkowym motywatorem do zawarcia porozumienia.

Dodatkowo kodeksowe regulacje dotyczące pozasądowych metod rozwiązywania sporów pracowniczych są archaiczne i nie przystające do dzisiejszych warunków.  W dobie prężnie funkcjonujących ośrodków mediacji i zawodowych mediatorów proponowane kodeksowo rozwiązanie postępowania pojednawczego przed powoływaną przez pracodawcę komisją nie może zasługiwać na aprobatę. Powszechnie strony podejmujące próbę mediacji za jeden z podstawowych warunków przystąpienia do rozmów wskazują niezależność i bezstronność osoby mediatora. Wiarygodność wewnętrznej komisji pojednawczej jest w tym zakresie znikoma, szczególnie z perspektywy pracownika.

Wobec obserwowanego systematycznego wzrostu ilości spraw kończących się ugodą zawartą w wyniku mediacji jako skuteczną aprobować należy dalszą intensywną kampanię informacyjną. Dodatkowo rozważyć należy nowelizację kodeksu pracy w zakresie postępowania pojednawczego.

 

radca prawny Marcin Bagiński

 

 

 

 

 

 

 

Szukasz pomocy w sprawie o podział majątku we Wrocławiu? Skontaktuj się z naszą kancelarią.

Mogą Cię zainteresować również poniższe artykuły:

Podział majątku a kredyt hipoteczny

Umowny podział majątku wspólnego

Mieszkanie komunalne a podział majątku wspólnego małżonków

Brak pracy a wina w rozpadzie małżeństwa

 

Marcin Bagiński

02.08.2019

prawo pracy, mediacja, publikacje, komentarz

Prawo pracy